Menu
Sepetim

GİZLİLİK VE KVKK

GİZLİLİK VE KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

52 ORDUSPOR FUTBOL KULÜBÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“52 ORDUSPOR

A.Ş.”) olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu

nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin

kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK ’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü

bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız,

elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

52 ORDUSPOR A.Ş. ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Kulübümüz bünyesindeki gelişmelerden

haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz 52 ORDUSPOR A.Ş. ile doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı

iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya

faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum,

kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi

ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve

bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler

paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

52 ORDUSPOR A.Ş. ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK

hükümlerine ve 52 ORDUSPOR A.Ş. standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

52 ORDUSPOR A.Ş. olarak kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak saklamaktayız.

KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya

mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri

dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya

anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini

öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin

işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt


içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel

verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya

yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin

silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya

çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle

zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Web

sitemizde yer alan Başvuru Formu üzerinden yapılacak başvurularınıza yasal süresi

içerisinde geri dönüş sağlamaktayız.